IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS GAAN DE ONDERSTAANDE COLLEGES NIET DOOR

  • SPEEKSELONDERZOEKCURSUS VAN 17 APRIL 2020
  • BEHANDELING VAN GEBITSSLIJTAGE VAN 2 SEPTEMBER 2020 e.v.
  • VP TRAINING VOOR TANDARTSEN VAN 22 SEPTEMBER 2020 e.v.

Vanaf het college ‘Splinttherapie in de algemene praktijk’ van 30 oktober, worden de colleges weer hervat. Het maximum aantal deelnemers wordt voorlopig gemaximeerd op 6.

Nieuw college

In 2020 voegen we een nieuw college aan onze cursussen toe. De titel van dit college is ‘de endo kroon – wanneer de bodem in zicht komt’. De cursus wordt gegeven door uw collega Maurits de Kuijper. In deze cursus krijgt u alle informatie over de prognose van een endodontisch behandeld element, de prognose van de restauratie, over de evidence rondom endokronen, de contra-indicaties en zullen er klinische tips en tricks worden gedeeld. Tijdens het hands-on gedeelte van het college zult u zelf aan de slag gaan om een endokroon te vervaardigen van Estenia composiet.

Trefwoorden voor deze cursus zijn: behoud / extractie / cariësrisico / probleemkiezen / ouder wordende patiënt met eigen dentitie / parodontale randvoorwaarden / furcatie / prognose endo / parafunctie minimaal invasief / einde restauratieve cyclus / valse ferrule / endo zonderstift / adhesiefwerken cofferdam / teflontape / UPTcode / glaskeramiek / immediate dentin sealing / hybride keramiek / interne of externe ferrule / kroonverlenging / inside the box / laterale krachten / occlusie / articulatie / diagnose / butt margin / vlakke knobbelhellingen / tijdelijke voorziening

Deze cursus begint om 14.00 en is om 21.00 afgelopen.

Meer informatie

 

Wie is college door collega's

College door Collega’s is een initiatief van Goedegebuure Tandtechniek. De cursussen hebben een Q-certificering en leveren u dus geaccrediteerde punten op voor het Kwaliteits Register Tandartsen en zijn altijd kleinschalig.
College door Collega’s is ontstaan vanuit de gedachte dat het goed is en plezier geeft om van elkaar te leren. De cursist leert van de docent (= een collega tandarts) én van de groep collega’s en omgekeerd. Iedereen leert dus in zo’n kleine interactieve groep van elkaar.

College door collega’s (Goedegebuure tandtechniek) is een erkende CRKBO instelling.

We streven er naar om regelmatig cursussen te ontwikkelen waarin theorie en praktijk – college en practicum – gecombineerd worden. We ontwikkelen cursussen waarin tandheelkunde en tandtechniek hand in hand gaan en waar een klinische en een theoretische component in zit.

Verplichte bij- en nascholing nadert snel

uit Nederlands Tandartsenblad oktober 2017

Daar waar tandheelkundig specialisten allang een verplichting tot het volgen van bij- en nascholing hebben, blijven de tandartsen tot nog toe achter. Maar daar komt snel verandering in, als het aan de KNMT ligt. De tijd is er rijp voor, kijk alleen al hoeveel tandartsen zich bij het Kwaliteitsregister hebben ingeschreven”, zegt KNMT-voorzitter Wolter Brands. “Dat zijn er inmiddels bijna vijfduizend. En ook buiten het KRT zijn er heel veel tandartsen die aan bij- en nascholingsactiviteiten deelnemen. Alles bij elkaar gaat het om 94 procent van de tandartsen, van de overige zes procent is het niet bekend.“

Het overgrote deel van de beroepsgroep volgt dus met enige regelmaat bij- en nascholing, constateert de KNMT-voorzitter, sinds zijn aantreden in 2016 een warm pleitbezorger voor het opnemen van een bij- en nascholingseis in het kader van herregistratie. “De KNMT zette voorheen in op het stimuleren van vrijwillige deelname aan bij- en nascholingsactiviteiten”, aldus Brands. “Daarmee is veel bereikt. Die vrijwilligheid wordt nu losgelaten. Niet van de een op de andere dag, het was een proces waarbij goed naar de leden is geluisterd.”

Inmiddels is het gros van de KNMT-leden voorstander van verplichte bij- en nascholing. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een ledenraadpleging in 2016, waarin veel KNMT-leden aangaven dit vanzelfsprekend te vinden. En op één van de laatste Algemene Vergaderingen was men zelfs unaniem voorstander, geeft Brands als tweede voorbeeld. “Inderdaad, tijden veranderen. “

Brands woorden worden gestaafd door de resultaten van een enquête onder een kleine 2.700 tandartsen die het KRT onlangs in het kader van zijn tienjarig jubileum hield. Bij- en nascholing zou voor alle tandartsen een voorwaarde moeten zijn voor BIG-registratie, vindt bijna driekwart van de bij het KRT geregistreerde tandartsen. Van de niet-KRT-geregistreerde deelnemers aan de enquête vindt bijna de helft dat bij- en nascholing verplicht moet worden voor BIG-herregistratie.

Aan die wens geeft politiek Den Haag inmiddels gehoor. Bij het ministerie van VWS wordt gewerkt aan een voorstel om in de Wet BIG voor alle BIG-geregistreerde beroepen op te nemen dat het volgen van bij- en nascholingsactiviteiten onderdeel wordt van de vereisten om iedere vijf jaar te kunnen worden geherregistreerd. In een aparte Algemene Maatregel van Bestuur worden vervolgens per beroepsgroep de normen vastgelegd. De verplichte bij- en nascholing moet per 1 januari 2019 ingaan en heeft zodoende gevolgen voor de herregistratie vanaf 1 januari 2024.

 

Herregistratieeisen verzwaard

uit Nederlands Tandartsenblad 20 | 2014

Verplichte bij- en nascholing en verplichte deelname aan intercollegiale toetsing. Tandartsen hebben die verplichtstellingen lang kunnen vermijden, maar als minister Edith Schippers haar zin krijgt, zullen ze er toch aan moeten geloven.
In 2012 is een vijfjaarlijkse herregistratieplicht aan inschrijving in het BIG-register gekoppeld, om ervoor te zorgen dat zorgverleners over actuele kennis en vaardigheden blijven beschikken. Om te kunnen worden geherregistreerd, dient een tandarts in vijf jaar 2080 uur als tandarts te hebben gewerkt. Dit gaat de minister blijkbaar niet ver genoeg. Op dinsdag 2 december heeft ze aan de Tweede Kamer laten weten de herregistratie-eisen voor BIG-geregistreerde zorgverleners te gaan aanscherpen. Op basis van een in 2013 afgeronde evaluatie van de Wet BIG stelt ze nu dat ook verplichte bij- en nascholing, afgesloten met een toets, en verplichte deelname aan intercollegiale toetsing ertoe moeten gaan bijdragen dat zorgverleners over actuele kennis en vaardigheden blijven beschikken. Ze verwacht in de loop van 2015 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer te kunnen aanbieden. Voor een aantal beroepen in de gezondheidszorg, zoals de huisartsen, zal de wijziging weinig nieuws met zich meebrengen. Die hebben zelf al vastgelegd dat deelname aan deskundigheidsbevordering en intercollegiale toetsing verplicht zijn om het beroep te kunnen blijven uitoefenen. Met de voorgestelde wetswijziging dwingt de minister beroepsgroepen die op dat vlak niets hebben geregeld, dat alsnog te doen. Klaarblijkelijk staat ze op het standpunt dat het, juist in een sector als de gezondheidszorg, normaal moet zijn om aan de maatschappij duidelijk te maken dat je je vak bijhoudt en beheerst. Zou er iets op die denkwijze af te dingen zijn? (EB)